REGULAMIN

 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.lulove.pl;

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.lulove.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Firmą PAULA MARCINIAK, ulica Świeradowska 61/30, 50-559 WROCŁAW, NIP 899 245 97 27, REGON 022271905  a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

10. Firma  (Firma) - Podmiot gospodarczy prowadzący Sklep internetowy, zarejestrowany jako PAULA MARCINIAK w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

I.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest LULOVE.PL. – art. 24 ust. 1 pkt 1 Ust. O ochronie danych osobowych.
 • Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na wykorzystywanie i przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, czyli złożenie oświadczenia woli poprzez zakreślenie okienka/checkboxu.
 • Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do procesu realizacji zamówień oraz w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep www.lulove.pl za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznej lub sms.
 • Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych.
 • Powierzone dane osobowe są przechowywane przy zachowaniu zasad oraz zabezpieczeń zgodnych z wymaganiami określonymi w obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej przepisach prawa, takich jak:
  • Ustawie z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz.926, z późn. zm.)
  • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.)
  • Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024)
 •  II. Postanowienia ogólne

   

  2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod www.lulove.pl

  2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

  2.3. Sklep internetowy, działający pod www.lulove.pl, prowadzony jest przez Firmę PAULA MARCINIAK.

  Dane identyfikujące: Paula Marciniak ul. Świeradowska 61/30, 50-559 Wrocław; NIP 899-245-92-27, REGON 022271905

  2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

  a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

  b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

  c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

  d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

  2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:

  a.) Internet Explorer w wersji 5 lub nowszej, lub

  b.) Inna przeglądarka internetowa, np. Google Chrome, Mozilla Firefox itp.

  c.) minimalna rozdzielczość ekranu 480 x 320 pikseli.

  2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

  2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firmę PAULA MARCINIAK. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

  2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lulove.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

  III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

   

  3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.

  3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

  3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

  3.4. Firma  może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

  a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

  b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

  c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy 

  3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy .

  3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

  3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

  a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

  b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

  c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

  d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Firmy Handlowej,

  e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

  f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

  IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

   

  4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.lulove.pl, dokonać wyboru towaru, jego kolorystyki rozmiaru i ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

  4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

  4.3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

  4.4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

  a.) przedmiotu zamówienia,

  b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

  c.) wybranej metody płatności,

  d.) wybranego sposobu dostawy,

  e.) czasu dostawy,

  4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.

  4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Firmą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

  4.7. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Otrzymaliśmy Twoje zamówienie ", zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

  4.8. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

  4.9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

  V. Dostawa

   

  5.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru krajów Unii Europejskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

  5.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską . Koszty dostawy kurierem wynoszą 13,90 zł. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

  5.3.  Termin realizacji zamówień za przedpłatą wynosi 1 do 14 dni roboczych od momentu zaksięgowania płatności na koncie firmowym Sklepu.

  5.3.1 Uwaga: Czas realizacji zamówienia może być dłuższy, jeżeli na karcie produktu podany jest dłuższy termin wysyłki zamówienia. Np. "Wysyłka za 15 dni" oznacza że zamówienie zostanie wysłane za 15 dni (wliczając weekendy). Składając zamówienie Klient potwierdza, że zgadza się na wydłużony termin wysyłki i dostawy"

  5.4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.lulove.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

  Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia lub faktury VAT.

  5.5 Sklep zobowiazuje się do dostarczania Klientom produktów wolnych od wad.

  VI. Ceny i metody płatności

   

  6.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT;

  VII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy

  Prawo odstąpienia od umowy

  7.1 Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  7.2 Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy. 

  7.3 Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia, mailowo pod adres paulamar@wp.pl   

  7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do

  odstąpienia od umowy. 

   Skutki odstąpienia od umowy.

  7.5 Nie odbieramy paczek z paczkomatów oraz paczek za pobraniem.

  7.6 Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym.Zwrot realizowany jest w terminie do 14 dni roboczych .

  przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 

  7.7 Prosimy odesłać nam zakupiony towar na adres: OBROŃCÓW TOBRUKU 26/8 01-494 WARSZAWA, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o

  odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. 


  VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

  8.1 Firma Handlowa  jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

  8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie

  niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres paulamar@wp.pl. 

  8.3 Firma Handlowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie

  rozpatrzona.

  8.4 Klient ponosi koszty wysyłki towaru na reklamację.

  IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

  9.1. Firma Handlowa  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. 

  9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Firmę  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. 

  9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać  przy użyciu formularza kontaktowego.

  9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

  9.5 Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

   

  X. Postanowienia końcowe

   

  10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Handlową  a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

  10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą Handlową a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy Handlowej 

  10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.